Odkryj najlepsze promocje w Twoim mieście i nie tylko ! Wystarczą 3 kroki:
Znajdź,  pobierz  na  telefon lub e-mail i wykorzystaj darmowy kupon !
Najlepsza wyszukiwarka promocji. Wystarczy, że wpiszesz gdzie i czego szukasz, tak jak w popularnych wyszukiwarkach i możesz pobierać kody i kupony rabatowe na produkty i usługi które Cię interesują, za darmo wygodnie na telefon lub maila.

Regulamin

 • Regulamin

  Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.deals4you.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

  REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

  WWW.DEALS4YOU.PL

  I.          Postanowienia ogólne

  II.        Definicje

  III.       Rodzaj i zakres usług elektronicznych

  IV.       Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

  V.         Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

  VI.       Tryb postępowania reklamacyjnego

  VII.      Własność intelektualna

  VIII.     Odpowiedzialność serwisu

  IX.       Postanowienia końcowe

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Serwis internetowy działający pod adresem www.deals4you.pl prowadzony jest przez FIRMA EXPERT wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Jerzego Waszczyka 2D/1, 65-664 Zielona Góra,  NIP: 6921079324, REGON: 390423570, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@deals4you.pl, tel. +48 71 307 25 49

  2. Serwis www.deals4you.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  3. Serwis umożliwia podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz osobom przez nie zatrudnianym, bez względu na formę zatrudnienia w tym umowy na umowy cywilnoprawne, zamieszczanie kodów oraz kuponów rabatowych dotyczących ich oferty, a Konsumentom udostępnia możliwość pobierania kodów oraz kuponów z Serwisu.

  4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.deals4you.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.deals4you.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  6. Usługodawca oraz Serwis  nie są stronami umowy, ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami, kuponami oraz kodami rabatowymi.

  7. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Usługobiorców ich wzajemnych zobowiązań.

  8. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone kody oraz kupony rabatowe.

  9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  II. DEFINICJE

  1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy.

  2. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.

  3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  4. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

  5. OFERENT - Usługobiorca niebędący Konsumentem, w tym jego pracownik, który korzysta z Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu w Serwisie kodów oraz kuponów rabatowych.

  6. PARTNER – Usługobiorca, posiadający rozbudowany dostęp do funkcjonalności Serwisu, w szczególności dodatkowe uprawnienie do dokonywania samodzielnej publikacji treści w Serwisie oraz do pozostałych usług opisanych w określonym pakiecie Partnera.

  7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

  8. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.deals4you.pl

  9. USŁUGODAWCA – FIRMA EXPERT, ul. Jerzego Waszczyka 2D/1, 65-664 Zielona Góra,  NIP: 6921079324, REGON: 390423570.

  10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

  12. UŻYTKOWNIK – Usługobiorca będący Konsumentem, który pobrał lub zamierza pobrać zamieszczone w Serwisie kody lub kupony rabatowe.

  III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

  a) prowadzenie Konta w Serwisie,

  b) zamieszczanie kodów lub kuponów rabatowych przez Oferentów,

  c) pobieranie kodów lub kuponów rabatowych przez Użytkowników,

  d) korzystanie z Newslettera,

  e) korzystanie z LiveChat.

  2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

  3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

  IV.  WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a), c) oraz d) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

  2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. b)  Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne.

  3. Usługodawca zastrzega prawo do organizowania akcji promocyjnych w szczególności poprzez okresowe zwolnienie z opłat lub udzielanie rabatów na płatne Usługi Elektroniczne.

  4. Opłata za zamieszczanie kodów lub kuponów rabatowych zależy od wybranego pakietu.

  5. Opłaty należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności (Przelewy24.pl)  na rachunek bankowy Usługodawcy. Elektroniczny serwis płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

  6. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

  b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu kodów lub kuponów rabatowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę. Treści zamieszczane przez Usługobiorcę niebędącego Partnerem wymagają akceptacji Serwisu, która następuje w ciągu 72 godzin od momentu wysłania.

  c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na pobieraniu kodów lub kuponów rabatowych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.

  Pobranie kodu lub kuponu rabatowego następuje na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu.

  d) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

  e) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystanie z LiveChat zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.

  7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  a) komputer z dostępem do Internetu,

  b) dostęp do poczty elektronicznej,

  c) przeglądarka internetowa,

  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  10. Usługodawca zastrzega prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta w przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych danych przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji.

  11. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  12. Partnerzy Serwisu mają prawo do publikacji ogłoszeń, kodów oraz kuponów rabatowych bez wstępnej akceptacji Usługodawcy.

  13. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszeń, kodów lub kuponów rabatowych na warunkach mniej korzystnych niż oferowane przez danego Oferenta w innych serwisach internetowych oraz w różnego rodzaju innych akcjach promocyjnych Oferenta, również tych które zamieszczane są na własnych stronach internetowych Oferenta.

  14. W przypadku zaistnienia przesłanek opisanych w pkt 10 niniejszego rozdziału, Usługodawca poinformuje Oferenta o niezgodności ogłoszeń, kodów lub kuponów rabatowych z regulaminem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  15. W przypadkach określonych w pkt 10 oraz 11 niniejszego rozdziału Oferent nie ma prawa do zwrotu zapłaconej opłaty, jednakże jest uprawniony do poprawienia i publikacji oferty zgodnej z treścią Regulaminu.

  16. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:

  a) niespełniające wymogów jakościowych Usługodawcy,

  b) powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

  c) o charakterze rasistowskim,

  d) o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

  e) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

  f)  naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

  g) szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich,

  h) wprowadzające w błąd Usługobiorców.

  17. Jakość zdjęć zamieszczanych w Serwisie przez Oferenta może być weryfikowana przez Usługodawcę i powinna spełniać podstawowe wymagania jakościowe oraz wizualne, pod rygorem odmowy publikacji lub usunięcia.

  V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).

  b) Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@deals4you.pl, Usługobiorca niebędący Konsumentem może wypowiedzieć o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta, pod warunkiem uiszczenia wymaganych regulaminem oraz należnych opłat.

  c) Usługodawca może zawiesić Konto lub wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@deals4you.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  b) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  c) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

  VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.deals4you.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyłączeniem treści zamieszczanych przez Usługobiorców) są własnością Jarosława Śnieszko wykonującego działalność gospodarczą pod firmą FIRMA EXPERT JAROSŁAW ŚNIESZKO, ul. Jerzego Waszczyka 2D/1, 65-664 Zielona Góra,  NIP: 6921079324, REGON: 390423570. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.deals4you.pl, bez zgody Usługodawcy.

  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.deals4you.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

  3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi  zdjęcia, znaki graficzne oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

  VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

  1. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Usługobiorców osobom trzecim.

  2. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Usługobiorców, wprowadzanych w Serwisie.

  3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

  4. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

  5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

  IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

  3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

  4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

  6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.